01:16 ب.ظ
69
آغـاز امـامـت حضرت ولیعصــر(عج) مبـارک

دیــدیـم تــرا دوبــاره بــرمی گــردی

از بـــاغ پـــر از ســتاره برمی گردی

گفتند که چاره نیست بر درد فراق

انـــگار! بـــرای چـــاره برمیـــگــردی