02:11 ب.ظ
83
ابن یمین وابن یمین ها
همه شما حتما این شعر را شندیده یا در جایی خوانده اید:

 آن کس که بداند و بداند که بداند    اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

 آن کس که بداند و نداند که بداند    بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند     لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند     در جهل مرکب ابدالدهر بماند

شاعر: ابن یمین اما در دنیای امروز و در اطراف ما در بیشتر اوقات وضع جور دیگری است:


آنکس که بداند و بداند که بداند     باید برود غازبه کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند     بهتر برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند     با پارتی و پول خر خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند     بر پست ریاست ابدالدهر بماند